Tjänster

Brandprojektering arbetar huvudsakligen med byggnadstekniskt brandskydd, brandteknisk rådgivning och systematiskt brandskyddsarbete från tidigt programskede till förvaltning, för alla typer av byggnader och verksamheter. Brandprojektering samarbetar med andra brandkonsultföretag på marknaden för att erhålla en bredare kompetens och för att tillgodose beställarens önskemål.

Byggnadstekniskt brandskydd utgår från regelverk som Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets Allmänna Råd om Analytisk Dimensionering (BBRAD) vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring. Brandprojektering hjälper till att tolka och implementera lämpligt brandskydd för att uppfylla relevanta lagkrav. Brandprojektering genomför projekt utifrån förenklad dimensionering kombinerat med analytisk dimensionering där det krävs eller där det kan finnas ekonomiska och funktionella vinster.


- Brandskyddsdokumentation

Upprätta brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation med tillhörande slutligt sakkunningintyg brandskydd och brandskyddsritningar.

- Beräkningar

Beräkningar såsom strålningsberäkningar, utrymningsberäkningar (Pathfinder), rökfyllnadsberäkningar (FDS), brandgasventilationsberäkningar som avser hisschakt och ventilationsberäkningar (PFS) som avser fläktar i drift och rökavluftning.

- Brandteknisk rådgivning

Brandteknisk rådgivning erbjuds till fastighetsägare/nyttjarehavare, entreprenörer och konsulter. Detaljnivån på rådgivningen avgörs i samråd med berörda parter.

- Utförandekontroller

Vid utförandeskedet erbjuds kontinuerliga utförandekontroller enligt Plan- och bygglag (PBL) samt framtagande av skyddsplaner för att säkerställa erforderligt brandskydd under byggtiden för pågående verksamhet såväl som byggarbetsplatsen.

- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utgår från att fastighetsägaren har ett ansvar att upprätthålla skäligt brandskydd i byggnader enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Inventera befintligt brandskydd, dokumentera eventuella brister och upprätta brandskyddsdokumentationer med tillhörande brandskyddsritningar samt upprätta drift- och underhållsrutiner efter behov för att uppnå ett skäligt brandskydd i byggnader. Vid köp och försäljning av fastigheter kan det vara värdefullt att veta vilket befintligt brandskydd som finns i byggnader.

- Utbildning

Kontaktformulär

Skicka

Besöksadress Västerås: Lasse Färnlöfs Plats 1 | Besöksadress Skövde: Södra Metallvägen 2 | Besöksadress Linköping: Stora Torget 7

Copyright © Brandprojektering | Hemsida av HB